Náš tým

Náš tým

MUDr. Ivana Kučerová

 

MUDr. Ivana Kučerová *1968

lékařka

 

Přehled kvalifikace

1992 promoce – 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
1995 atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
2002 atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
2004 – 2011 odborný asistent Institutu postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví (IPVZ)
2009 – 2011 odborný asistent III. lékařské fakulty UK v Praze
2005 členka zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví jmenovaná MZ ČR
2007 licence České lékařské komory (ČLK)
2007 diplom ČLK celoživotního vzdělávání lékařů pro funkci vedoucího lékaře
2011 atestace z fetomaternální medicíny

Praxe

1992 – 2010 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 (ÚPMD)
1992 – 1999 sekundární lékař gynekologicko-porodnických oddělení ÚPMD
2000 – 2003 sekundární lékař oddělení prenatální diagnostiky
péče o rizikové gravidity zvláště se zaměřením na systémové choroby
2004 – 2010 vedoucí Oddělení prenatální diagnostikyÚPMD
od 2011 soukromá praxe

Profesionální členství

Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS), Sekce fetální medicíny, Ultrazvukové sekce, Perinatologické sekce, SSG, člen International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Certifikáty

2000 Certifikát fetální echokardiogarfie - Kardiocentrum FN Motol
2001, 2010 Certifikát 3D/4D ultrazvukového vyšetření – Vídeň, Praha
2005 – 2010 Certifikáty Fetal Medicine Foundation (FMF) London k provádění screeningu vrozených vad plodu v I. trimestru těhotenství, screeningu screeningu vrozených vad plodu ve II.trimestru těhotenství, fetální echokardiografie a prenatálního sledování plodu (celkem 9 certifikátů)
2009 Certifikát ISUOG fetální echokardiografie, praktická aplikace dopplerometrie během těhotenství
2010, 2012, 2017 Certifikát ČGPS k provádění superkonziliárních ultrazvukových vyšetření
2012 Certifikát CSUPG ČLS JEP k provádění superkonziliárních vyšetření

Od r. 2005 Statut certifikovaného a každoročně auditovaného sonografisty Fetal Medicine Foundation London

Alena Jiříková

 

Alena Jiříková *1955

sestra

 

Přehled kvalifikace

1970 – 1974 Gymnázium Ústí nad Labem
1974 – 1976 SZŠ Most – nástavbové studium – ženská sestra
Od 2006 MZ ČR – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka – bez odborného dohledu

Praxe 

1980 – 1982 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení – Instrukční jesle Ústí nad Labem 
1985 – 1995 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení – Alergologický stacionář Praha 8 
1995 – 5/2011 GynCentrum Praha 9  Gynekologická a prenatální ambulance
6/2011 dosud GynPorScan Praha 5  Ambulance gynekologie a porodnictví

Odborné společnosti a profesionální členství

Od 1990 Česká asociace sester

Cerifikáty

2006 Cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné
2007 Ultrazvuk v práci porodní asistentky I.
2008 Ultrazvuk v práci porodní asistentky II.